Policy Letters                                 Nate Dust
                                                         Bob Barr

Raffle                                               Nancy Kiefer
                                                         Elaine Scott
                                           
Refreshments                                Cynda Strysick

Roster                                              Ken Dust
                                                          Ken Krasin
                                                          Pat Ruzicka
                                                          Ken Strysick
                                                          Donna Suffecool

Rubber Chicken                             Steve Speakman

Souper Bowl                                   Ken Strysick

Starter Advertisers                        Jordon Beller

Starter Editor/emailer                  Ken Dust

Starter Printer/Mailer                   Mike Bernard

Technical Advisor                          Tom Suffecool

The Restorer Chapter News        Ken Dust

Tool Librarian                                Jordon Beller

Tour Coordinator                          Bill Boyce

Web-Site Editor                             Ken Strysick

Banquet                                          Ken Strysick

Brat Cookout & Swap Meet         Bob Kiefer

Buck's Liaison                                Donna Suffecool
  
Calendar Coordinator                  Ken Strysick

Calling Tree                                    Pat Ruzicka

Fashion Editor                               Maxine Dust

Historian                                         Jordon Beller

Ladies Driving Coach                    Ken Krasin

Librarian                                         Al Bachman

MAFFI Liaison                                 Jordon Beller

Membership                                  Pat Ruzicka

Mileage Awards                             Greg Mummert

Model A Youth Day                       Jordon Beller

Photographers                              Barbara Weiser
                                                         Donna Suffecool

Pie Wagon                                      Tom Suffecool
                                                         Jim Tepper 

Picnic Coordinator                        Ilene Schauer


Ken Krasin

President

2022 Chairpersons

Officers & Chairpersons 2022


Ken Strysick

Vice President

Greg Mummert

Secretary


Nate Dust

Treasurer

SALT CREEK MODEL A FORD CLUB

A Chapter of the Model A Ford Club of America